Zbrana nadomestila

Kolektivno upravljanje - zbiranje nadomestil

Združenje ZAPIS je v postopku pridobitve dovoljenja s strani državnega organa Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemaje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). 

Združenje ZAPIS si bo močno prizadevalo za uresničitev svojega letnega načrta in izpolnitev zadanih si ciljev, še zlasti za realizacijo načrtovane višine zbranih nadomestil s strani zavezancev za plačilo.

Zbrana nadomestila bo nato združenje delilo med upravičence po vnaprej dogovorjenih in sprejetih pravilih delitve. 

>> Več o delitvi nadomestil